THÔNG BÁO
Bai tap thu hoach Bai bao cao Quy che dao tao tin chi
Lịch thi kết thúc học phần lần 1 các lớp mở trong Hè 2016
Thời khóa biểu chính thức và Danh sách sinh viên các lớp trong Hè 2016
Kế hoạch tổ chức học kỳ Hè 2016
Hướng dẫn đăng ký học trả nợ/học cải thiện điểm ở HK chính với các lớp HP và Mẫu đơn
Thời khóa biểu các học phần chung của K13 trong HKII (15-16)
Thời khóa biểu các học phần chung của khóa 12 trong HKII (15-16)

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES